مقدمه ای بر دستورات کنترلی

خیلی از مواقع، زمانی که برنامه ای را می نویسیم، نیاز داریم تا بر اساس شرایط خاص و یا ورودی های کاربر، روند اجرای برنامه را تغییر دهیم. برای نمونه، فرض کنید برنامه ای نوشته اید که در ابتدای اجرای برنامه، از کاربر یک نام کاربری و کلمه عبور دریافت و در صورت صحیح بودن اطلاعات وارد شده، کاربر به سیستم دسترسی خواهد داشت، در غیر اینصورت باید به کاربر پیغام مناسبی نمایش داده و از برنامه خارج شویم. برای این کار باید از شرط ها و دستورات کنترلی استفاده کنیم. در قسمت بررسی متغیرها و انواع داده، نوع داده Boolean را بررسی کردیم که بر اساس یک شرط مقدار True یا False را برمی گرداند. (True به معنی صحیح و False به معنی غلط می باشد). ما در دستورات کنترلی نیز از شرط ها استفاده میکنیم

دستور if

وسیله دستور if ما قادر خواهیم بود بر اساس شرط های مختلف کدهای مورد نظر خود را اجرا کنیم

دستور if else

رض کنیم شرطی را مشخص کردیم، می خواهیم در صورت برقرار نبودن شرط، قطعه کد دیگری اجرا شود. در اینجا دستور else به کمک ما می آید. دستور else کدی که در صورت برقرار نبودن شرط باید اجرا شود را مشخص می کند

دستور if - else if

بوسیله دستور else if ما قابلیت تعیین چند شرط متوالی را خواهیم داشت. اگر بخواهیم این دستور را به زبان عامیانه ترجمه کنیم میگوییم:

  1. اگر شرط 1 برقرار بود => دستورات اول
  2. در غیر اینصورت اگر شرط 2 برقرار بود => دستورات دوم
  3. در غیر اینصورت اگر شرط n برفرار بود => دستورات n ام
  4. در غیر این صورت => سایر دستورات

 

منبع : Computerhosseini |دستورات کنترلی در سی شارپ
برچسب ها : دستور ,دستورات ,else ,کنیم ,برقرار ,صورت ,دستورات کنترلی ,دستور else ,صورت برقرار ,برقرار نبودن ,صورت برقرار نبودن