دستور switch بر اساس مقدار یک مقدار حالت های مختلف را بررسی کرده و دستورات قسمت مربوطه را اجرا خواهد کرد

مثال:

witch({variable})

{
    case {value1}:
        statements
        break;
    case {value2}:
        statements
        break
        .
        .
        .
    case {value-n}:
        statements
        break;
    default:
        statements
        break;
}
 
  1. ساختار switch با دستور switch شروع شده و مقابل آن در داخل پردانتز نام متغیری که قصد داریم مقادیر آن را چک کنیم قرار می گیرد. یعنی به جای {variable} نام متغیر مورد نظر را می نویسیم.
  2. دستورات مخصوص عبارت switch بین علامت های brace باز و بسته قرار میگیرند.
  3. بوسیله دستور case به ترتیب شرایط مختلف را مشخص می کنیم. به جای {value} در مقابل دستور case مقدار مورد نظر را می نویسیم.
  4. بعد از نوشتن دستور مربوط به هر case باید انتهای case را با دستور break مشخص کنیم. در غیر اینصورت با پیغام خطا مواجه خواهیم شد.
  5. در بخش default، دستوراتی که در صورت برقرار نبودن هیچ کدام از شرط های case باید اجرا شود را می نویسیم. نوشتن بخش default دلخواه است و می توانیم از نوشتن آن صرفنظر کنیم.
منبع : Computerhosseini |دستور switch در زبان سی شارپ
برچسب ها : دستور ,case ,switch ,کنیم ,        break ,        statements ,        statements         break ,دستور switch ,case باید ,                  ,دستور case